Program KMP - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku


Program KMP

Karta to program, który powstał w wyniku partnerstwa InNOWAcyjna NYSA . Celem tej bezprecedensowej w skali Polski inicjatywy jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży zamieszkującej powiat nyski.

Corocznie beneficjentami Karty Młodego Przedsiębiorcy powinno być kilkuset młodych ludzi rozpoczynających lub prowadzących własne firmy.

Wprowadzenie Karty Młodego Przedsiębiorcy oznacza przede wszystkim:
utworzenie katalogu zawierającego informacje o preferencjach, ulgach, zniżkach i udogodnieniach oferowanych przez lokalne firmy i instytucje, co pomoże młodym ludziom w prowadzeniu działalności gospodarczej w powiecie nyskim, ułatwienie młodym osobom, rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, udział w bezpłatnych seminariach, zwiększenie szans rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu.

Program adresowany jest do osób do 30 roku życia prowadzących działalność gospodarczą lub planujących podjęcie działalności na podstawie dotacji przyznanej z urzędu pracy lub pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.


Regulamin Programu Karta Młodego Przedsiębiorcy
Regulamin zatwierdzony  w dniu 31.10.2013 r.


Ilekroć w regulaminie użyte jest:
 • Organizator – należy rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.
 • Uczestnik – należy rozumieć osobę do 30 roku życia prowadzącą działalność gospodarczą lub planującą podjąć działalność na podstawie dotacji przyznanej z urzędu pracy lub pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Partner – należy rozumieć przedsiębiorcę, instytucję otoczenia biznesu lub podmiot administracji publicznej.
 • Program – należy rozumieć program Karta Młodego Przedsiębiorcy.
 • Strona internetowa programu – strona internetowa programu Karta Młodego Przedsiębiorcy dostępna pod adresem www.kmp.nysa.pl

§1 Cel programu
Celem realizacji programu jest wspieranie przedsiębiorczości wśród osób młodych do 30 roku życia poprzez tworzenie sprzyjającego otoczenia do prowadzenia biznesu, w tym zmniejszenie barier w zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy oraz system preferencji.

§2 Informacje ogólne
Organizatorem programu jest Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa. Program realizowany jest przez czas nieokreślony. Organizator zapewnia pełną ochronę poufności danych użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wszelkie szczegółowe informacje będą regularnie umieszczane na stronie internetowej programu.

§3 Nabór uczestników
 1. Rekrutacja do programu jest prowadzona w sposób ciągły na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej programu (załącznik nr 1).
 2. Uczestnikiem programu może zostać  każda osoba, która:
 • ma mniej niż 30 lat,
 • prowadzi działalność gospodarczą lub
 • otrzymała z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub
 • otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
§4 Uczestnictwo w programie
 1. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
 2. Uczestnik programu do uzyskania 30 roku życia uprawniony jest do korzystania z systemu preferencji oferowanych przez Partnerów programu.
 3. Wykaz Partnerów oraz warunki korzystania z preferencji będą dostępne w formie katalogu oraz informacji na stronie programu.
 4. Korzystanie z preferencji możliwe jest na podstawie karty identyfikacyjnej wydawanej przez organizatora na podstawie formularza zgłoszeniowego.
 5. Karta identyfikacyjna ważna jest tylko z dowodem tożsamości opatrzonym zdjęciem.
 6. Wzór karty identyfikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 7. Karta zostanie przesłana na adres wskazany w formularzu lub będzie możliwa do odbioru w siedzibie organizatora. O terminie odbioru karty Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
 8. Uczestnik ma prawo do korzystania z seminariów realizowanych przez organizatora. Poszczególne tematy seminariów będą upowszechniane poprzez stronę internetową programu. Ilość miejsc dla uczestników może być ograniczona.
§5 Zakończenie uczestnictwa w programie
 1. Karta uczestnika programu określa termin uczestnictwa w programie.
 2. Termin określany jest na podstawie daty urodzenia Uczestnika.
§6 Partnerzy programu
 1. Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, podmioty administracji publicznej mogą zgłaszać uczestnictwo w programie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej programu (załącznik nr 3).
 2. W formularzu należy określić system stosowanych preferencji.
 3. Każdy Partner otrzyma certyfikat (załącznik nr 4) potwierdzający status Partnera oraz zestaw naklejek (załącznik nr 5) do oznaczenia miejsca, w którym Uczestnik programu może skorzystać z preferencji.
 4. Preferencje stosowane przez Partnera programu zostaną opisane i skatalogowane przez Organizatora oraz opublikowane na stronie internetowej programu.
Program przewiduje system identyfikacji uczestników i partnerów programu.
 
Partner programu, czyli przedsiębiorca, instytucja otoczenia biznesu lub podmiot administracji publicznej otrzymuje certyfikat potwierdzający status oraz zestaw naklejek do umieszczenia na witrynie lub drzwiach bądź w innym widocznym miejscu.

Z kolei uczestnik programu, czyli osoba do 30 roku życia, prowadzącą działalność gospodarczą otrzymuje kartę identyfikacyjną. Karta wydawana jest na wniosek uczestnika. Ważna jest tylko i wyłącznie z dowodem tożsamości opatrzonym zdjęciem. Data ważności karty określana jest na podstawie daty urodzenia uczestnika programu i wskazana jest na karcie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę