Współpraca międzynarodowa - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku


Współpraca międzynarodowa

Opis współpracy międzynarodowej

 

Transfer wiedzy – rozwój bez granic (Porozumienie o współpracy)
Knowledge transfer - boundless progress (Cooperation agreement)

Partnerskie porozumienie Otwartego Międzynarodowego Uniwersytetu Rozwoju Człowieka „Ukraina" oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku ma za zadanie poszerzenie horyzontów obu stron, a co za tym idzie, usprawnienie i wzbogacenie metod aktywizacji osób młodych przez obie instytucje.
Strona ukraińska i polska zdecydowały się na dwustronną współpracę, która w głównej mierze opiera się na wymianie dobrych praktyk poprzez mailing oraz inne powszechnie dostępne środki komunikacji zdalnej np. platformę Zoom.

Wiedza i doświadczenie pracowników polskich instytucji rynku pracy zawarte w przesyłanych materiałach informacyjnych np. plakatach, ulotkach, biuletynach, treściach audio-wizualnych, prezentacjach multimedialnych, wzbogacają na co dzień ofertę edukacyjną, kierowaną do młodzieży uczącej się na kierunkach proponowanych przez Otwarty Międzynarodowy Uniwersytet Rozwoju Człowieka „Ukraina".

Dla krajów sąsiadujących, takich jak Polska i Ukraina, współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej młodych ludzi jest kwestią niezmiernie ważną i wartościową. Społeczności polskie i ukraińskie z biegiem lat coraz bardziej przenikają się. Coroczny wzrost liczby obywateli Ukrainy korzystających z oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku form wsparcia, pobudził chęć pogłębienia wiedzy na temat kultury ukraińskiej, charakterystyki rynku pracy na Ukrainie oraz wypracowanych przez ukraińskie instytucje praktyk mających na celu aktywizację osób rozpoczynających kreowanie swojej ścieżki kariery. Natomiast strona polska intensywnie zaangażowała się w informowanie obywateli Ukrainy o zasadach i przepisach, których znajomość jest niezbędna do podjęcia przez ukraińską młodzież legalnej pracy w Polsce.

Podejmowane działania skutkują rozwinięciem kompetencji międzykulturowych młodzieży oraz zgłębieniem przez nią wiedzy o trendach panujących w obszarach edukacji i pracy. Współpraca międzynarodowa owocuje rozszerzeniem spektrum oddziaływania obu instytucji, a w rezultacie pozwala na trafniejsze diagnozowanie problemów, z którymi borykają się młodzi obywatele Ukrainy i Polski. Rezultatem współpracy jest jeszcze skuteczniejsze przygotowanie ich do podejmowania wyzwań, przed jakimi stają na co dzień w dobie globalizacji i otwartych granic.
 

English version

The partner agreement between the Open International Human Development University "Ukraine" and the Local Employment Office in Rybnik was concluded to broaden the horizons of both parties, improve and enrich several methods of activating young people.

The cooperation between Ukrainian and Polish institutions is mainly based on the exchange of good practices by mailing and other commonly available channels of communication, for example the Zoom platform.

The educational offer directed to young people studying at the Open International University of Human Development "Ukraine" is enriched by information materials such as posters, leaflets, newsletters, audio-visual content, multimedia presentations, sent by polish specialists.
Cooperation for the professional activation of young people is an extremely important and valuable issue for adjoining countries as Poland and Ukraine. Over the years, Polish and Ukrainian communities interact more and more. The annual population increase of Ukrainian citizens using the forms of support offered by the Local Employment Office in Rybnik, has become a contribution to our wish to deepen knowledge about Ukrainian culture, the characteristics of the labor market in Ukraine and practices developed by Ukrainian institutions aimed at activating addressed to people to create their career path. The Polish is intensively engaged in informing Ukrainian citizens about the rules, regulations and the knowledge that is necessary to start a legal work in Poland.The development of intercultural competences of young people and deepening their knowledge about trends in the areas of education and work are result by the undertaken activities. International cooperation equals an expansion of the spectrum of influence of both institutions and consequently, allows for a more accurate diagnosis of problems of young Polish and Ukrainian citizens. As a result of cooperation, both sides improve their practice of preparing young people to take on the challenges they face on a daily basis in the era of globalization and open borders.

 

Partner zagraniczny

Otwarty Międzynarodowy Uniwersytet Rozwoju Człowieka „Ukraina" z siedzibą w Kijowie przy ul. Lwowskiej 23.
Telefon: 038 067 328 2822
E-mail: office@uu.edu.ua
Logo Otwartego Międzynarodowego Uniwersytetu Rozwoju Człowieka „Ukraina”, nazwa ukraińska uniwersytetu wokół globusa, w środku skrót UU

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę