Zamówienia na usługi społeczne - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku


Nagłówek

W toku

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

Nazwa zamówienia
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.
 

Znak postępowania
OR.251.7.2022.AK
 

Kod PCV
64110000-0
 

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy przesłać do dnia 30.11.2022 r. do godz.07:30 za pomocą miniPortalu (miniportal.uzp.gov.pl)

Otwarcie ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.11.2022 r. do godz.08:30 - otwarcie odbywa się bez udziału Wykonawcy.

Postępowanie prowadzone poprzez miniportal, załączniki oraz wszelka dokumentacja dostępna na BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku pod adresem https://pup-rybnik.bip.gov.pl/zamowienia-na-uslugi-spoleczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html

Nagłówek

Zakończone

14.10.2020 r. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

Nazwa zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.
 
Znak postępowania
OR.251.6.2020.AK
 
Kod PCV
64110000-0, 64100000-7, 64112000-4, 64113000-1, 64121100-1
 
Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy przesłać do dnia 26.10.2020 r. do godz. 8.00 na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii pokój nr 01.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Otwarcie ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.10.2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku, sala 104A, I piętro.

Odpowiedź z dnia 20.10.2020 r. na zapytania
Odpowiedź z dnia 22.10.2020 r. na zapytania część 1
Odpowiedź z dnia 22.10.2020 r. na zapytania część 2


Zmiany w ogłoszeniu z dnia 22 październik 2020 r.
 
Załączniki
Ogłoszenie o wynikach postępowania (pdf, 190 KB)
Informacja o podpisaniu umowy (pdf, 100 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę