Projekty współfinansowane z UE - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku


Projekty współfinansowane z UEPowiatowy Urząd Pracy w Rybniku od 28 września 2017 r. realizuje projekt pn. „Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekt konkursowy.
 
Grupę docelową w projekcie stanowią osoby powyżej 30 roku życia, zarejestrowane w PUP w Rybniku jako bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy  w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące do co najmniej jednej z grup będących w najtrudniejszej sytuacji na runku pracy: 
 • kobiet; 
 • osób powyżej 50 roku życia; 
 • osób z niepełnosprawnościami; 
 • osób długotrwale bezrobotnych;  
 • osób z niskimi kwalifikacjami. 
W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
 • usługę poradnictwa zawodowego;
 • wsparcie doradcze i motywacyjne;
 • usługę pośrednictwa pracy;
 • szkolenia grupowe: 
 1. kurs krawiectwa,
 2. obsługa urządzeń drogowych – koparki, ładowarki, koparko-ładowarki,
 3. kurs gastronomiczno-handlowy,
 4. spawacz metodą MIG/MAG/TIG, 
 5. kurs księgowo-kadrowy;
 6. szkolenia na wniosek osoby uprawnionej;
 7. staż.  
Za udział w ww. szkoleniach oraz stażach przewidziano stypendia dla osób bezrobotnych, a także możliwość refundacji kosztów przejazdu, kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.
 
Okres realizacji projektu: 28.09.2017 r.-28.06.2019 r.
 
Całkowita wartość projektu: 1 000 145,52 zł, w tym kwota w części EFS: 850 123,69 zł.  
 
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników/uczestniczki projektu.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Szczegółowe informacje na temat ww. projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, pok. 202 bądź pod nr tel. 32 422 60 95 wew. 230.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę