Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku


Kierunek Outplacement – wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy

Logotypy Outplacement

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zaprasza do udziału w projekcie:

„Kierunek Outplacement – wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy"
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020,
Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2. Outplacement - konkurs.

Okres realizacji projektu: 1.01.2021 r.- 30.06.2023 r.

Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 62 osobom bezrobotnym zwolnionym z przyczyn niedotyczących pracownika, osobom odchodzącym z rolnictwa, w tym w szczególności: byłym pracownikom jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenów woj. śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących),  zarejestrowanych w PUP w Rybniku. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. 

W grupie priorytetowej znajdują się: osoby odchodzące z rolnictwa, byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenów woj. śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących) oraz osoby z niepełnosprawnościami i kobiety. 

W ramach projektu będą realizowane następujące formy pomocy:
  • poradnictwo zawodowe;
  • staże;
  • prace interwencyjne;
  • szkolenia na wniosek osoby uprawnionej;
  • szkolenia grupowe ECDL Base.
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników/czki projektu.
 
Całkowita wartość projektu na lata 2021-2022 509 921,43 zł, w tym kwota w części EFS: 433 433,21 zł
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, pok. 202 bądź pod nr tel. 32 422 60 95 wew. 230.
Załączniki
Plakat projekt Kierunek Outplacement (pdf, 364 KB)
Kwestionariusz osobowy (pdf, 164 KB)
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (pdf, 178 KB)
Deklaracja uczestnictwa (pdf, 178 KB)
Regulamin projektu (pdf, 285 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę