Z POWER-em do pracy – rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku


Z POWER-em do pracy – rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych

FE_POLSKA_UE_loga
„Z POWER-em do pracy – rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych"
 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1.04.2021 r.- 30.09.2023 r. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 (32 osoby). Wsparcie będzie również kierowane do osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów oraz osób długotrwale bezrobotnych (8 osób).

Pierwszeństwo w rekrutacji do ww. projektu będą mieli byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach projektu będą realizowane następujące formy pomocy:
  • pośrednictwo pracy;
  • poradnictwo zawodowe;
  • prace interwencyjne (30 osób);
  • bony zatrudnieniowe (10 osób).
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników/czki projektu.

Całkowita wartość projektu: 498 600,00 zł, w tym kwota w części EFS: 420 220,08 zł
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, pok. 202 bądź pod nr tel. 32 422 60 95 wew. 230.
 
Załączniki
Plakat - Z POWERem do pracy (pdf, 269 KB)
Regulamin projektu (pdf, 318 KB)
Deklaracja uczestnictwa (pdf, 217 KB)
Kwestionariusz osobowy (pdf, 159 KB)
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (pdf, 199 KB)
Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej (pdf, 163 KB)
Oświadczenie uczestnika projektu aktywizacji zawodowej (pdf, 160 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę